ATLAS ENERJİ

Ankara: Phone : [90 312] 438 50 77
Fax : [90 312] 438 22 66
İskenderun: Phone : [90 326] 656 33 00
Fax : [90 326] 656 33 09
e-mail : atlas@atlasenerji.com.tr

Diler Holding mevcut işlerinin hacmini artırmayı ve iştigal alanlarını çeşitlendirmeyi amaçlamaktadır. Türkiye’de elektrik enerjisi açığı beklenmesi ve Holding’in kendi şirketlerinin enerji tüketim değerleri dikkate alındığında elektrik üretim yatırımları Holding için uygun bir seçenek olarak ortaya çıkmaktadır. Holding’e bağlı şirketlerin toplam ortalama elektriksel güç talebinin 200 MW olduğu burada belirtilmeye değer bir noktadır. Bu nedenle, Diler, Türkiye enerji sektörüne önemli ölçüde katkı sağlayan gruplardan biri olmayı hedef almış ve bunu gerçekleştirmek için 2005 yılında Diler Elektrik Üretim A.Ş.’ni, 2008 yılında ise  Atlas Enerji Üretim A.Ş.’ni kurmuştur.

 

Atlas Enerji Üretim A.Ş. elektrik üretimi ve ticareti amacıyla kurulmuştur. Şirket merkezi İstanbul’da olup projelerle ilgili tüm resmi formaliteler ve teknik konular Ankara’daki temsilcilik ofisinden, kömür yakıtlı termik santral yapım işleri ise İskenderun şantiyesi ofisinden yönetilmektedir.

 

Atlas Enerji Üretim A.Ş. 2 x 600 MW İskenderun Kömür yakıtlı Termik Santral Projesinin elektrik üretim lisansını EPDK’dan (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) almış bulunmaktadır. Şirket, uzun vadede, doğal gaz, rüzgar ve jeotermal santralları kurmayı da planlamaktadır.

 

2 x 600 MW Termik Santral Projesi iki safhada tamamlanacaktır. İlk safhada ilk ünite ile iki üniteye ortak tesisler (baca, türbin-jeneratör binası, su tasfiye tesisi binası, deniz suyu ile soğutma sistemi inşaat işleri, kömür depolama alanı, vb.) yapılacaktır. İkinci ünitenin yapımı projenin ikinci safhasını oluşturacaktır. Tamamlandığında, her bir ünite yılda 4,260,000,000 kWh üretecektir.

 

İthal kömür yakıtlı santralın tasarımı süperkritik kazan teknolojisi bazındadır. Kondenser deniz suyu ile soğutulacaktır. Santral Türkiye’nin tüm çevre mevzuatına uygun olacaktır.

 

İskenderun termik santralı projesininÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) Olumlu Kararı Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan alınmıştır. Termik santral sahası İskenderun Organize Sanayi Bölgesi içinde, Türkiye’nin güney-doğu Akdeniz kıyısındadır.Proje toplam olarak 180,000 metre karelik alanı kaplamaktadır.Projenin yeri aşağıdaki harita üzerinde gösterilmiştir.
Termik santralın inşaat ruhsatı İskenderun Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nden alınmıştır.

 

Şirket, ilk 600 MW’lık ünite için kazan, türbin-jeneratör, baca gazı temizleme sistemleri, kömür depolama ve iletme sistemleri ile bunların yardımcı ünitelerinden oluşan ekipmanların satın alımı ve inşaat/montaj işleriyle ilgili sözleşmeleri imzalamış ve inşaat işlerine başlanmıştır. Deniz suyu ile soğutma sistemi, 380 kV Gaz İzoleli Şalt (GIS) ve ulusal şebekeye bağlantı hattı ile kül depolama barajı işleri Şirket tarafından önümüzdeki aylarda ayrıca ihale edilecektir. 600 MW gücündeki ilk üniteyle ilgili işlerin tüm finansmanı sağlanmıştır.

 

Şirket Yüklenici ile ikinci 600 MW’lık ünitenin de sağlanması konusunda anlaşmıştır. Başka bir ifadeyle, Şirket ikinci üniteyi de yaparak toplam kapasiteyi 1,200 MW’a çıkarma opsiyonunu elinde bulundurmaktadır. Şirket’in ikinci üniteyle ilgili kararını Temmuz-2011’de vermesi ve ikinci ünite yapımına 2011 içinde başlanması beklenmektedir.

 

İlk ünite Haziran-2014’de ticari işletmeye girecektir. Holding’in iki çelik fabrikasının yıllık toplam elektrik tüketimi 1,270,000 kWh’dir. Diğer bir deyişle ilk ünite üretiminin %30’u Holding’in çelik fabrikalarına ayrılacak, geri kalanı ise serbest piyasada satılacaktır.

 

Termik santrala uzun vadeli kömür temini için Şirket bazı kömür tedarikçileri ile görüşmelere başlamış bulunmaktadır.

Termik santralda yaklaşık 250 personel çalışacağı tahmin edilmektedir.

 

Türkiye’de halen kişi başına yıllık elektrik tüketimi 2,090 kWh olup 6,460 kWh’lik Avrupa Birliği ortalamasının oldukça altındadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından 2004-2020 yılları arası için yapılan öngörülerde %7.7’lik kümülatif yıllık artış oranı ile Türkiye’deki kişi başına yıllık tüketimin 2020 yılında 5,700 kWh’e ulaşması beklenmektedir.

 

Özetlemek gerekirse, Şirket, Türkiye enerji sektörünün önemli katılımcılarından biri olmak üzere iyi bir pozisyon almış durumdadır.


 

 2 X 600 MW ATLAS İSKENDERUN TERMİK SANTRAL PROJESİ

 

Proje Sahası :Santral, İskenderun’un yaklaşık 10 km kuzeyindeki İskenderun Organize Sanayi Bölgesinde 180 dönümlük bir alana kurulacaktır. Enerji üretim tesisleri Akdeniz kıyısından 400 metre içeride, Diler Holding’in diğer bir şirketi olan Yazıcı Demir Çelik San. ve Turizm Tic. A.Ş. demir-çelik fabrikası yanındadır.

 

Kül-alçıtaşı bertaraf tesisi santral sahasından yaklaşık 14 km uzaklıktaki bir vadide olacaktır. Gereken hacmin vadinin önüne bir baraj yapısı yapılarak oluşturulması için avan proje hazırlanmıştır.

 

Ulusal Elektrik Şebekesi işletmecisi (TEİAŞ) santral sahasına yaklaşık 1 km uzaklıktaki bağlantı noktasını onaylamıştır. 380 kV’luk iletim hattının yapımı için herhangi bir engel bulunmamaktadır.

 

Yakıt :Santralın ana yakıtı alt ısıl değeri 6000 kCal/kg  olan ithal kömürdür. Santralda başlangıç yakıtı olarak doğal gaz kullanılacaktır.

Santrala kömür nakli Yazıcı Demir-Çelik tesislerinin limanı vasıtasıyla olacaktır. Halen tek iskeleli olan liman tesislerinin yıllık kuru kargo yükleme-boşaltma kapasitesi 4 milyon metrik tondur. Liman tesisleri santral sahasının önünde olup Şirket ve üçüncü kişiler için depolama ve yükleme-boşaltma izmetleri sunmaktadır.

Kömürün limandan kömür stok sahasına nakli için her biri 1500 ton/saat’lik 2 x %100 kapasitede kömür konveyör sistemi öngörülmüştür.

 

 

 

 

Başlıca Teknik Parametreler:

 

Aşağıdaki koşullarda, jeneratör terminallerinde sürekli olarak 600 MW nominal çıkış gücü sağlanacağı garanti edilmiştir:

·           Ana stop valfi girişindeki ana buhar basıncı:                       24.2 MPa(a)

·           Ana stop valfi girişindeki ana buhar sıcaklığı::                            566 °C

·           Ana buhar nominal debisi:                                                 1686.78 t/h

·           Tüm ara buhar çıkışları açıklığı:                                                  100%

·           Çıkış basıncı:                                                                     4.9 kPa(a)

·           Deniz suyu sıcaklığı:                                                                 20 °C

·           Brüt termik verim:                                                                   43.46%

 

 

Ana Ekipmanların İmalatçıları :

 

Kazan : Harbin Boiler Co. Ltd. ( Mitsui-Babcock teknolojisi)

Türbin : Harbin Turbine Co. Ltd. (Toshiba/Mitsubishi teknolojisi)

Jeneratör : Harbin Electric Machinery Co. Ltd. (Westinghouse teknolojisi)

 

Çevresel Duyarlılık

 

Türkiye, AB mevzuatını ve politikalarını uygulamaya özen göstermektedir. Bu nedenle, projede genellikle hava, su, toprak ve gürültü kirliliğini önlemeye yönelik mevut en iyi teknikler kullanılmıştır.

 

Termik santral projesinin fiziksel ve biyolojik çevre üzerindeki etkileri ile bu etkileri önleme, azaltma ve rehabilite etmeye yönelik olarak alınacak yasal, idari ve teknik tedbirler projenin Çevresel Etki Değerlendirme Raporu’nda açıkça belirtilmiştir. Söz konusu Rapor uyarınca, santralın atıkları (gaz emisyonları, sıvı atıklar, kül ve alçıtaşı) dahil tüm çevresel etkileri büyük ölçüde Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı’ndan alınmış olan Türk Çevre Mevzuatı’na uygundur.

 

Atlas Enerji ile santral yüklenici firması arasındaki sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan santral teknik şartnameleri Türk Çevre Mevzuatı’nın gerektirdiği şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Sözleşmede ve ÇED Raporunda belirtilen gaz emisyonu değerleri aşağıdaki gibidir:

 

Emisyon parametresi

 

Emisyon Değerleri

 

(mg/Nm3, % 6 oksijen bazında)

SO2

200

 

NOx (as NO2 )

200

PM(toz)

10

CO

200

HCl

30

HF

3

Üstteki tablodan görüldüğü gibi Atlas İskenderun Termik Santralı 10 mg/Nm3  değeriyle baca gazı toz emisyonu yönünden Türkiye’nin en temiz santralı olacaktır. Bu durum klasik elektrostatik filtre yerine torba filtre sistemi kullanılarak yani baca gazı temizleme sistemi için daha fazla para harcanarak sağlanacaktır.

Kömür ithalatı 31.12.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği” ne uygun şekilde yapılacaktır.

Santral için ithal edilecek kömür iskelede gemiden boşaltılarak tozumayı önleyici ve toz tutucu ekipmnlarla donatılmış kapalı galeriler içinde yer alan konveyörler vasıtasıyla kömür stok sahasına nakledilecektir.  Kömür stok sahasından sonraki kapalı kömür konveyör galerileri, kömür kırıı binası ve kömür bunkerleri de toz tutma sistemleriyle donatılacaktır.

 

Santralın başlıca katı atıkları kül ve alçıtaşıdır (baa gazı kükürt giderme prosesi atığı).

 

Baca çıkışındaki gazın toz (partikül madde) konsantrasyonu 10 mg/Nm3 olacaktır. Çevre mevzuatına uygun şekilde yapılan hesaplamalarda baca yüksekliği 100 metre çıkmasına rağmen sözleşme şartnamelerinde ve ÇED Raporunda belirtildiği gibi Atlas Enerji proje sahası çevresinde daha iyi gaz emisyon değerleri  elde edilmesi için bacayı 210 metre yükseklikte yapmaya karar vermiştir.

 

Baca gazı NOx konsantrasyonu 200 mg/Nm3 limit değerine kazan ekonomizöründen sonraki kısma monte edilecek denitrifikasyon (deNOx) ünitesi vasıtasıyla indirilecektir.

 

Baca gazı SOx konsantrasyonunun 200 mg/Nm3 limit değerine indirilmesi ise Baca Gazı Desülfürizasyon Tesisi absorplama kulesinde yaş kireçtaşı metoduyla desülfürizasyon (deSOx) işleminde gerçekleştirilecektir.

Santralın bölgedeki mevcut hava kalitesine etkisini belirlemek için Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolu Yönetmeliği uyarınca, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanmış bir uzman şirket tarafından bacadan çıkacak SO2, NOx ve partikül madde (toz) kütlesel debileri, proje sahası çevresindeki diğer gaz emisyonu kaynakları, baca yüksekliği, baca gazı çıkış hızı, meteorolojik ve topografik koşullar dikkate alınarak bir Hava Kirliliği Dağılımı Modelleme çalışması yapılmıştır.

Söz konusu Yönetmelikte belirtildiği üzere, hava kirliliği modelleme çalışması ortasında termik santralın bulunduğu 21 km x 21 km boyutlarında, baca yüksekliğinin 50 katı yarıçaplı  (210 m  x 50 =  10.500 m) daireyi içeren bir alan için gerçekleştirilmiştir. Belirtilen alanda potansiyel kirlilik seviyeleri incelenmiş ve sonuçlar yer seviyesindeki kirlilik konsantrasyonları cinsinden hesaplanmıştır.

Yaptırılan hava kirliliği modelleme çalışması santraldan çıkacak potansiyel emisyonların mevcut hava kalitesini önemli ölçüde değiştirmeyeceğini ve gaz emisyonu değerlerinin en kötü işletme koşullarında bile çevre mevzuatında verilen sınır değerleri aşmayacağını göstermiştir.

 

Santralda kömür yakılması sonucu oluşan baca gazı emisyon değerleri sürekli olarak izlenecek, baca gazı debisi sürekli ölçülecek ve sonuçlar PM (toz), O2, SO2, CO, NO2, sıaklık ve kütlesel debi belirlemesi için kaydedilecek, ayrıca ölçüm sonuçları İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne gerçek zamanlı (online) olarak iletilecektir.

Santral sahası içinde her birinin kapasitesi 1200 m3 olan 2 adet kül silosu olacaktır. Uçucu küller kazandan silolara pnömatik olarak gönderilecektir. Kül ve alçıtaşının bertarafı için 600 metre kotunda 32 metre yükseklikte bir kil çekirdekli kaya dolgu baraj gövdesi inşa edilecektir. Kül (kazan altı külü ve uçucu kül) ve susuzlaştırılmış alçıtaşı santraldan 14 km uzaklıktaki “kül barajı” na silobas denen özel kamyonlarla taşınacaktır.

 

Uçucu külün çimento sektörüne, alçıtaşının ise kartonpiyer imalat tesislerine satılması mümkündür. Bununla birlikte, ilgili çevre mevzuatı gereği, santraldan çıkan kül, cüruf ve alçıtaşının bertarafı için bir “kül barajı” yapılacaktır. Bunun için gereken hacim halen Yazıcı Demir-Çelik Fabrikasının talebi olan kireçtaşının çıkarıldığı vadide bulunmaktadır. İlerde santral için gerekecek kireçtaşı da aynı ocaktan çıkarılacaktır. Kül barajı sahasındaki yeraltı suyu miktar olarak önemsizdir ve yüzeye yakın değildir. Bununla birlikte, Katı Atıkların Kontrolu Yönetmeliği uyarınca gereken yerlerde kil ve/veya jeomembran serilerek geçirimsizlik sağlama tedbirleri alınacaktır.

Kül barajı alanında toz oluşumunu önlemek için kül baraja boşaltılmadan önce suyla karıştırılacaktır. Kül barajında atık su oluşmayacak, drene olan sular barajın alt atarfından alınarak tekrar küle karıştırma amacıyla kullanılacaktır.

 

Santralın deniz suyu ile soğutma sistemi de denize deşarj edilecek suyun özellikleri (ΔΤ sıcaklık yükselmesi dahil) açısından Türk Çevre Mevzuatı’na uygun olacaktır.

 

Santralın çeşitli kısımlarından çıkacak atık sular Atık Su Tasfiye Tesisi’nde arıtıldıktan sonra Su Kirliliği Kontrolu Yönetmeliğindeki şartlar sağlanarak denize deşarj edilecektir.

 

Su Kirliliği Kontrolu Yönetmeliği’nde belirtildiği gibi, atık su arıtma tesisi çıkışında otomatik nümune alma ve debi ölçüm cihazları bulunacak, atık suların ve arıtılmış suların nümune alma işlemleri ve analizleri Nümune Alma ve Analiz Metodları Yönetmeliğ’ne uygun şekilde yapılacaktır.

 

Büyük ölçüde kazan katma suyu olarak kullanılacak olan tatlı su, yıl boyunca genelde sabit bir debiye sahip olan Mersin Deresi’nden karşılanacaktır. Kazan katma suyu üretimi için Mersin Deresi’nden alınan su önce ön arıtma işlemine daha sonra da demineralizasyon işlemine tabi tutulacaktır. Santralın tatlı su ihtiyacı yaklaşık 180 ton /saat’tir.

 

Santral ekipmanları ilgili mevzuatta belirtilen sınır değerleri aşmayan gürültü seviyelerine sahip olacak şekilde seçilmiştir.

Proje sahasında hem inşaat hem de işletme safhasındaki faaliyetler ilgili mevzuat gereğince izlenecektir. Bu amaçla, santralda çevresel öneme sahip etkilerle ilgili konuları kapsayan bir  “ Çevresel Yönetim Sistemi (ÇYS)” hazırlanacak ve uygulanacaktır. ÇYS ilgili kuruluşlar ile Çevre ve Orman Bakanlığı’na sunulacaktır.

 
Şikayet ve sorularınız için; cevre@atlasenerji.com.tr