YAZICI DEMİR ÇELİK SAN.TUR.TİC. A.Ş. Phone : [90 212] 253 66 30
Fax : [90 212] 254 01 87
e-mail : yonetim@dilerhld.com
RAKAMLARLA.

 

·         ÇEVRE

·         SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

- Sürdürülebilir İnşaat Çeliği    

- Sürdürülebilirlik Politikamız     

- Paydaş Katılımı                   

- RAKAMLARLA YAZICI DEMİR ÇELİK SAN. VE TURİZM TİC A.Ş.

- EKONOMİK PERFORMANS

- ÇEVRESEL PERFORMANS

       - SOSYAL PERFORMANS

       - ETİK PERFORMANS

·         Müşteri Hizmetleri

·         Tedarik Zinciri Yönetimi    · YAZICI A.Ş. TEDARİKÇİ İŞ ETİĞİ KURALLARI

·         Paydaş Anketi

·         Olgunluk Matrisi

·         EPD (Çevresel Ürün Beyanı)

·         YAZICI A.Ş. Sürdürülebilirlik Hedefleri    · YAZICI A.Ş. Sürdürülebilirlik Hedefleri (tablo)

 

ÇEVRE

YAZICI DEMİR ÇELİK SAN. ve TURİZM TİC. A.Ş., ISO 14001 yönetim sistemi belgesiyle, yatırımlarına devam ederken çevreye verdiği önemi yatırımlarıyla göstermekte ve Toz toplama başta olmak üzere çevre yatırımlarıyla YEŞİL ÇELİK üretmeye devam etmektedir.

YAZICI DEMİR ÇELİK SAN. ve TURİZM TİC. A.Ş.,  faaliyet alanlarında meydana gelen tüm katı, sıvı ve gaz atıklarının çevre üzerinde sahip olduğu etkileri ve yarattığı riskleri önlemeyi, çevrenin ve doğanın korunmasını, iyileştirilmesini, yasal yükümlülüklerin ötesinde bir görev olarak kabul etmiştir.

 YAZICI DEMİR ÇELİK SAN. ve TURİZM TİC. A.Ş.'de Çevre koruma önlemleri öncelik taşır. Örneğin Toz toplama ünitesiyle çelikhane tozunun havaya bırakılmaması, baca gazlarının arıtılması ve su kaynaklarının korunması için gelişmiş yöntemler kullanılarak, uluslararası standartlar ve Türk Çevre Mevzuatı tarafından öngörülen sınır değerlere uyulmaktadır.

YAZICI DEMİR ÇELİK SAN. ve TURİZM TİC. A.Ş., faaliyetleri sırasında meydana gelen atıklarını, öncelikli olarak yeniden kullanımını ve/veya geri kazanımını sağlamak için yatırımlar planlamaktadır.

Bu çerçevede, “Yapay Cüruf Agregası” için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yan ürün belgesi ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’den Türk standartlarına uygunluk belgeleri alınarak cüruf atıklarının yeniden kullanılması ve geri kazanımının sağlanarak ülke ekonomisine katkı sağlamak amacı ile “Cüruf Geri Kazanım Tesisi” kurmuştur.

Bu tesiste, cüruf içerisinde bulunan Çelik geri kazanılmakta ve Çelikhane tesisimizde hammadde olarak yeniden kullanılmaktadır. Çeliği alınmış cüruf ise yapay agrega olarak yol üstyapısının yanı sıra altyapı malzemesi olarak da arazide tesviye tabakasında (zemin sıkılaştırma işlemleri vb.), yol inşaatında, asfalt üretiminde, bordür ve parke taşı üretiminde, beton yapımında, çimento üretim malzemesi ve briket veya yol yüzey malzemesi yapımında (briket, karo vs.), deniz ve kara dolgu malzemesi ve su yapıları için balast malzemesi olarak değerlendirilebilmektedir.

Bacalarda bulunan sürekli emisyon ölçüm sistemleri ile emisyonlar sürekli takip edilmekte, ayrıca ölçülen değerler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın takip edebilmesi için özel veri iletim sistemi aracılığı ile Bakanlık merkezine çevrimiçi (online) olarak aktarılmaktadır.

Faaliyetlerimizin çevreye olan olumsuz etkilerini ve risklerini en aza indirmek öncelikli hedefimizdir.

Çevre politikamızın temel gereği olarak;

·   Çevre konularındaki ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve diğer şartlara uymayı,

·   Kirletici kaynakları kontrol edip, her türlü kirliliği kaynağında önleyerek Kirliliğin önlenmesini,

·   Proseslerimizden kaynaklanan sera gazları salınımlarını azaltmayı,

·   İklim değişikliğinin azaltılması ve uyumu ile biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunmasını,

·   Faaliyetlerimizde yer alan hammadde, malzeme ve insanların taşınması ile ilgili çevresel etkilerini azaltmayı,

·   Su ve diğer Doğal kaynak, hammadde ve enerjiyi verimli kullanmayı,

·   Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini değerlendirmeyi, atıkların azaltılmasını, mümkün olduğunca yeniden kullanım, geri dönüşüm yoluyla değerlendirmeyi, değerlendirilemeyen atıkları uygun yöntemlerle bertaraf ederek, çevreye olan olumsuz etkilerini azaltmayı

taahhüt ediyor ve bir sürdürülebilir büyüme hedefi ile çevre politikamız çerçevesinde yönetiyoruz.

Kurumlar arası ve Üretici-Tüketici arasında iletişimi sağlamak amacı ile ürünlerin çevresel bilgileri EPD (Environmental Product Declaration - Çevresel Ürün Beyanı) giderek daha da önem kazanmaktadır. Pratikte  EPD’ler, Hammadde eldesi, enerji kullanımı ve verimliliği; malzeme ve kimyasal madde içeriği; hava, su ve toprağa verilen emisyonlar; atık oluşumu gibi ürün ve servislerin çevresel performanslarını içeren doğrulanmış bilgilerden oluşan beyanlardır. EPD belgeleri, ürünlerin çevresel performanslarını Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi standardına göre tüm üretim aşamalarını içine alacak şekilde değerlendirilmesi için bir temel oluşturduğundan, YAZICI DEMİR ÇELİK SAN. ve TURİZM TİC. A.Ş. Çevreye ve doğaya katkılarını her fırsatta gündeme getirmek ve ürünlerinin çevresel performansını beyan etmek için EPD Belgesi’ne sahiptir.

 EPD belgesi ile, ürün veya hizmete ait doğrulanmış nicel çevresel bilgilerin şeffaf olarak toplumla paylaşımını ve böylece çevreye olumsuz etkileri daha az olan ürün ve hizmetlerin teşvik edilmesini amaçlamaktadır. EPD belgeleri, yapı malzemelerinin çevresel performansı açısından aydınlatıcı bilgiler içermekte ve malzemelerin verimlilikleri ile ilgili bilgi edinmeyi mümkün kılmaktadır.

Yeşil üretimimizin bir kanıtı olarak, EPD raporları hazırlanmakta olup Dünya için en hassas konulardan biri olan sera gazı etkisi, bizim için de çok önem arz etmektedir. Hammaddenin taşınmasında itibaren tüm kademeleri dikkate alarak, tedarik zincirimizden, üretim ve inovasyon faaliyetlerimizden kaynaklanan sera gazı (GHG) etkisini azaltmak için çalışıyor ve bunlarla ilgili hedefler belirliyoruz.

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilir İnşaat Çeliği

YAZICI DEMİR ÇELİK SAN. ve TURİZM TİC. A.Ş. Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleriyle Sürdürülebilir Performans Göstergeleri arasında etki oluşturmak ve sürekli gelişmeyi sağlamak için Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemini kurmuştur.

YAZICI DEMİR ÇELİK SAN. ve TURİZM TİC. A.Ş. için sürdürülebilirlik kavramı, çelik üretimi sırasında İnsan ile Doğa arasında denge kurarak doğal kaynakları tüketmeden, gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve kalkınmasına imkan verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamını ve kalkınmasını programlama anlamını taşımaktadır.

YAZICI DEMİR ÇELİK SAN. ve TURİZM TİC. A.Ş. kurumsal ekonomik performansının daha ötesinde, bölgede kalkınma stratejileri oluşturan,  çalışanları için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturma çalışmaları yürüten, doğayı, insanların dışındaki diğer canlı ortamını koruyan onların yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlama adına Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemini uygulamaktadır.

YAZICI DEMİR ÇELİK SAN. ve TURİZM TİC. A.Ş. Paydaşlarının Sosyal ve Ekonomik İhtiyaçlarını ve İnsani haklarını karşılamak ve Paydaşlarıyla ilişkileri geliştirmek “Sürdürülebilirlik Politikası” konusundaki taahhütlerinden birisidir. Bu nedenle Firmamız Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemini alan Türkiye’deki sayılı firmaların öncülerindendir.

YAZICI DEMİR ÇELİK SAN. ve TURİZM TİC. A.Ş. için sürdürülebilirlik, ürün ve hizmetlerin İş Sağlığı ve Güvenliği, İnsan Hakları, Çevresel, Sosyal ve Ekonomik etkilerini dikkate alarak Sürdürülebilir İnşaat Çeliği üretmektir.

YAZICI DEMİR ÇELİK SAN. ve TURİZM TİC. A.Ş. olarak Sürdürülebilir tedarik zincirinde Maksimum izlenebilirlik sınırı için etik tedarik zinciri uygulamalarını geliştirerek tedarik zinciri boyunca Hammaddemiz olan Hurdayı satın aldığımız tedarikçiden başlayarak üretim, paketleme, stoklama ve inşaatta son kullanıcıya kadar izlemektedir. Hurda toplayıcıları etkin olarak izlenemediğinden dolayı daha geriye doğru izleyememektedir.

YAZICI DEMİR ÇELİK SAN. ve TURİZM TİC. A.Ş. İş Etiği Kurallarına uymakta ve tüm tedarikçilerimizin de YAZICI A.Ş. İş Etiği Kuralları'na uymalarını beklemektedir.

Sürdürülebilirlik Politikamız:

YAZICI DEMİR ÇELİK SAN. ve TURZ. TİC. A.Ş. olarak;

- Yerel Halkımızın ve diğer Paydaşlarımızın Çevre, Sağlık & Güvenlik, çalışan refahı ve ruh sağlığı, insan hakları, işçi hakları, sosyal ve ekonomik etkilerini karşılamak ve etkin bir iletişim sistemi ile ilişkiler kurmayı ve geliştirmeyi,

- Yasal ve diğer şartları yerine getirmek,

- Sürekli gelişmeyi,

- Endişelerini, Risk ve fırsatları anlamak için paydaşlarla sıkı bağlar kurmayı,

- Etik iş uygulamaları ve kurumsal yönetimi,

- Tedarik zincirinde sorumlu kaynak yönetimini,

- Faaliyetlerimizde yer alan hammadde, malzeme ve insanların taşınması ile ilgili çevresel etkilerini sürekli azaltmayı,

- Çeşitli ve istikrarlı bir yerel ekonomiye katkıda bulunmayı,

- Sürdürülebilirlik ilkelerine (kapsayıcı olma, dürüstlük, sorumlu yöneticilik ve şeffaflık) bağlılığı, taahhüt ederiz.

 

Paydaş Katılımı

- Önemli Paydaşlarımızla diyaloglarımız

Öncelikli paydaşların kuruluşumuz hakkındaki görüş ve önerilerinin alınarak stratejik plana yansıtılması bir program dahilinde yürütülür.

 Bu program aşağıdaki hususlar çerçevesinde oluşturulmaktadır:

.Görüş ve öneriler hangi yöntemle alınacak?

.İlgili paydaş itibarıyla hangi kişi ya da birimlerin görüşü alınacak?

.Çalışmanın sorumluları kimler olacak?

.Görüş ve önerilerin alınması ne zaman ve hangi sürede gerçekleştirilecek?

.Alınan görüş ve öneriler ne zaman, nasıl ve kimler tarafından raporlanacak ve değerlendirilecek?

 

Paydaşlarımızın görüşleri alınırken;

.Mülakat,

.1:1 yüz yüze görüşmeler,

.Anket uygulaması,

.Atölye çalışması,

.Yerinde ziyaretler,

.Toplantı

gibi yöntemlerden biri veya bir kaçından faydalanılabilir. Hangi yöntemin uygulanacağına karar verilirken görüşülecek kişi sayısı, paydaşın erişilebilirliği, paydaşın önemi ve etkisi gibi etkenler göz önüne alınmaktadır.

 

 

 

               

- Paydaşlarımızın Öncelikleri

Paydaşlarımızla ilgili temel sorunlar, Genel, Ekonomik, Sosyal, İSG ve Çevresel sorunlar olmak üzere beş ana başlık altında toplanmıştır. Bu sorunların belirlenmesi anket sonuçlarına göre belirlenmekte ve yıllık olarak değişebilmektedir.

Günümüzün Genel, Sosyal, Ekonomik, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevresel Konu ve sorunlarını önceliklendirmek amacıyla “Önemlilik Testi ile Belirlenen Konu ve Sorunların Mukayesesi: TOP10” ve “Başlıca Konu ve Sorunların Önem Sıralaması“ oluşturulmuştur.

 

 

 

 

- Stratejik Sürdürülebilirlik Matrisi

 

 Stratejik Sürdürülebilirlik

STRATEJİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONULARIMIZ:

Tablonun sağ üst bölümünde, paydaşlar açısından özel öneme sahip ve YAZICI’nın performansını doğrudan ve önemli ölçüde etkileyen, şirketimizin politikaları dahilindeki konular yer almaktadır.

Haritanın sol ve alt bölümündeki konular hem kilit paydaşlar üzerinde sağ üst bölümdeki konulara göre göreceli olarak daha az etkiye sahiptir.

 

RAKAMLARLA YAZICI DEMİR ÇELİK SAN. VE TURİZM TİC A.Ş.

EKONOMİK PERFORMANS:

İskenderun'da kurulu bulunan tesisimizde Çelikhane ve Haddehane tesisleri bulunmakta ve 2022 yılında; %99'u Yerel Halktan İstihdam edilerek 947 Çalışanıyla Çelikhane Tesisimizde 1,135,700 mton Geri dönüşüm hurda demir kullanılarak 924,134 mton Kütük demir ve Haddehane Tesisimizde ise 758,813 mton İnşaat demiri üretimi gerçekleştirilmiştir.

Satınalma faaliyetlerinde, Yerel Ekonominin Çeşitliliğine ve İstikrarına Katkı için tedariklerin yerel bölge tedarikçilerinden (Hatay-Osmaniye-Adana-Gaziantep-Mersin) temin edilmesi önceliklendirilmekte ve yapılan yıllık hedeflerle gerçekleştirme oranları izlenmektedir.

 

ÇEVRESEL PERFORMANS:

Atık Yönetimi ve Enerji Kullanımı :

Firmamızın faaliyet alanlarında meydana gelen tüm katı, sıvı ve gaz atıklarının, çevre üzerinde sahip olduğu etkilerin ve yarattığı risklerin önlenmesi ve/veya minimuma indirilmesi için ayrılması, stoklanması ve bertaraf – geri kazanımı sağlanmakta ve kontrol altına alınmaktadır.

Tesislerin üretimleri, onarımları, bakımları vb. sırasında ortaya çıkan ve çıkabilecek her türlü katı, sıvı ve gaz atıkların, yasal yükümlülükler çerçevesinde, geri kazanımı öncelikli olmak üzere bertarafını, geri dönüşümünü sağlamaktadır.

Atık yönetiminde öncelikli amacımız atıkların geri kazanılmasıdır. Limanımıza gelen gemilerden alınan atıklar da dahil tüm atıkları mevzuata uygun olarak ayrı topluyor ve lisanslı geri dönüşüm tesislerine göndererek geri kazanıyor ya da bertaraf ediyoruz.

Prosesten kaynaklı, çelikhane ve haddehane bölümlerinde oluşan tufal atığı, atık yönetimi açısından önemli yer tutmaktadır. Tufal Yurt içindeki yüksek fırın sahibi demir çelik tesisleri, beyaz eşya üreticileri tarafından kullanılmakta ve bunun yanında yurt dışına da ihraç edilerek geri kazanılmaktadır.

Atık yönetiminin en önemli konusu proses kaynaklı atıklardır. Tesislerimizden çıkan proses kaynaklı atıkları; çelikhane cürufu, çelikhane baca tozu ve haddehane tufalıdır.

 Proses atıkları dışında tesislerimizden atık yağlar, ÖTL (Ömrünü Tamamlamış Lastik), ambalaj atıkları, organik atıklar, ambalaj atıkları, elektronik atık, tıbbi atık çıkışları çıkmaktadır. Atık türüne göre lisanslı firmalara gönderilerek mümkünse geri kazanımı, diğer durumlarda bertarafı gerçekleştirilmektedir.

 

Su ve Atıksu Yönetimi :

Tesislerimizde kullanılan en önemli doğal kaynaklardan birisi de ‘Su’ dur. Çelik üretiminde, çeliğin soğutulması ve istenen kalite standartlarına getirilmesinde Su kullanılırken işletmedeki makine ve ekipmanların soğutulmasında da suyun önemli bir yeri vardır.

Su ve Atıksu yönetimimizdeki amacımız su tüketimini en düşük seviyeye çekmektir. Bu amaçla proses soğutma suları kapalı devre olarak dizayn edilmiş ve aynı suyun arıtıldıktan ve soğutulduktan sonra tekrar kullanılması sağlanmıştır.

İşletmemizde Mutfak, Banyo ve Tuvalet gibi birimlerden toplanan evsel nitelikli atıksu OSB Atıksu arıtma tesisinde arıtılmakta ve arıtılmış olarak deşarj edilmektedir.

 

SOSYAL PERFORMANS:

YAZICI DEMİR ÇELİK SAN. ve TURİZM TİC. A.Ş. Türkiye’nin ve Dünyanın ihtiyacı olan İnşaat Çeliğini uygun şartlarda ve çevreye duyarlı olarak üretmekle birlikte kurulu bulunduğu yörede ekonomiyi canlandırmış ve istihdama katkıda bulunmuştur. Bununla birlikte, sahip olduğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk ilkesi uyarınca, bölgesinde geliştirilen toplumsal kalkınma, kamusal altyapı, çevre, eğitim ve sağlık alanlarındaki projelere destek olmakta, sağlık, kültür, sanat etkinliklerine katkıda bulunmaktadır.

İnsan Kaynakları faaliyetlerinde, Yerel Ekonominin Çeşitliliğine ve İstikrarına Katkı için İstihdamda yerel bölge halkından (Hatay Nüfusuna kayıtlı) yararlanılmaktadır.

Çalışanlarımızın memnuniyetine önem verilmekte ve Bireysel şikâyet Yönetimi ile ve Paydaş anketleri düzenlenerek memnuniyet durumları ve beklentileri tespit edilmektedir. Çalışanlarımızın (mavi yakalı) tamamı sendikalı olup, asgari ücret politikası uygulanmamaktadır (Taşeron firmalar hariç).

Çalışanlarımızın Eğitimine önem verilmekte, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi amacı ile eğitim konularının belirlenmesi için anket formları düzenlenmekte ve belirlenen eğitimler için program yapılarak kişisel bazda, personelin beklentileri, eksik yönleri, tecrübesi ve çalıştırıldığı pozisyonlar da dikkate alınarak eğitimler düzenlenmektedir.

Ayrıca, Üniversite ve meslek lisesi öğrencilerine yaz ve kış dönemlerinde staj imkânı sağlanmaktadır.

Çalışanlarımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamak için İş Sağlığı & Güvenliği ve Çevre Yönetim sistemini olturmada, uygulamada ve sürdürmede, yürürlükteki yasal ve diğer şartların takip edilmesine ve yerine getirilmesine azami dikkatle özen gösterilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu mevzuatın öngördüğü periyotlarda düzenli toplantılarla fabrika içerisindeki iş sağlığı ve güvenliği konuları değerlendirilmekte ve alınan kararlar doğrultusunda iyileştirmeler yapılmaktadır.

Fabrika genelinde yapılan çalışmalar sırasında oluşabilecek tehlike ve risklerin belirlenerek değerlendirilebilmeleri amacı ile Kaza Risk Analizleri ve Değerlendirmeleri prosedürü çerçevesinde, risk değerlendirme tabloları oluşturulmuştur. Bu tablolarda ortaya çıkan yüksek riskli faaliyet ve etkiler için iyileştirme faaliyetleri planlanmış ve bu planlar doğrultusunda iyileştirmeler yapılmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliğini sağlamak maksadıyla Fabrikamızdaki çalışan personeller tarafından Kayba Ramak kaldı olayları ve Tehlike ve Uygunsuzluk Bildirimleri yapılmakta ve bunlar için Düzeltici Önleyici Faaliyet İstekleri açılarak iyileştirme faaliyetleri yapılmaktadır.

 

 

ETİK PERFORMANS:

YAZICI Demir Çelik San. ve Turizm Tic. AŞ, tüm paydaşlarının haklarına saygı duyarak ve toplum ve Çevre için genel bir fayda sağlayacak şekilde çalışması gerektiğine inanmaktadır.

YAZICI Demir Çelik San. ve Turizm Tic. AŞ, adil ve ilgili bir işveren olarak uzun süredir devam eden itibarımızla gurur duymakta ve hem iş yeri içinde hem de iş yeri dışında tüm insan haklarına saygı duymaktadır. Bu nedenle, kurumsal yönetişim açısından geliştirilmiş ve geliştirilmekte olan en iyi uygulamaları benimsemeyerek çalışmalarını tam şeffaflık ve hesap verebilirlikle yürütmektedir.

YAZICI, tüm çalışanlarının birbirleriyle, yöneticileriyle, müşterileriyle ve toplumla ilişkilerinde sevgi, saygı, güven ve ahlaki değerler çerçevesinde, ilgili yasal mevzuat ve etik kurallara uygun hareket etmelerini amaçlar. Bu nedenle YAZICI, İş Etiği Kurallarını oluşturmuş ve çalışanların uyması gereken minimum etik ve ahlaki davranış kurallarının genel hatlarını belirlemiştir.

YAZICI'da Çalışanlar, İşe alımda, ödemede, eğitime erişimde, terfide, iş feshinde veya emekliye ayrılma da ırkla, ulusal veya sosyal kökenle, dinle, engellilikle, cinsiyetle, cinsel eğilimle, aile sorumluluklarıyla, sendika üyeliğiyle, siyasi görüşleri gibi ayrımcılığa tabi tutulmazlar. Dayak, küfür, sözlü taciz vb. fiziksel ve psikolojik baskı da uygulanmaz.

Firmamızda BM İnsan Hakları Kılavuz İlkeleri Referans dokümanında belirtilen konular da dahil olmak üzere Etik ihlaller, Çevresel olaylar, Çalışma koşulları, İnsan hakları, Adil pazarlama ve iletişim, Rekabete aykırı davranışlar ve diğer ekonomik şikayetlerin tekrarını önlemek için gerekli faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Firmamıza yıl içerisinde Çalışanlar ve diğer paydaşlarımızdan Ticari etik, Mobbing, Cinsel istismar, Adil davranma, Eşitlik, Çalışanların Özlük Hakları ve diğer İnsan haklarıyla ilgili şikayet olmamıştır.

·         YAZICI A.Ş. İş Etiği Kuralları

Şikayet ve Öneri Yönetimi :

YAZICI DEMİR ÇELİK SAN. ve TURİZM TİC. A.Ş. ile ilgili olası öneri ve şikâyetler “Öneri ve Şikâyet Formu” ile sağlanmaktadır.

Firmamıza Çevre ve diğer konularla ilgili 3. şahıslar tarafından yapılacak olan şikâyetler, Ya İletişim sayfasından ya da Fabrika Güvenlik Kapısından bir dilekçe ile alınmaktadır. Bu Şikayetler İnsan Kaynakları Şefliği tarafından Şikâyet Bildirim Formuna aktarılarak gereği yapılmak üzere birimlere iletilmektedir.

Çalışanlarımızın bireysel şikayetleri ise şikayet kutusu ile alınmakta ve Fabrika Müdürü tarafından değerlendirilmektedir.