DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş. Phone : [90 212] 253 66 30
Fax : [90 212] 254 01 87
e-mail : yonetim@dilerhld.com

  ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

Yayın Tarihi: 04/01/2010

Revizyon No: 5

Revizyon Tarihi: 09/12/2019

Diler Demir Çelik End. ve Tic. A.Ş. ve Yazıcı Demir Çelik San. ve Turizm Tic. AŞ. olarak faaliyet gösterdiğimiz ulusal ve uluslararası pazarlarda bağlam, ilke ve değerlerimizle oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemleri ve Nükleer Güvenlik Kültürü kapsamında uygulanabilir olan ilgili taraf, yasal ve diğer şartlara uymayı, müşteri memnuniyetini arttırmayı, kurum adına çalışanları potansiyel tehlikelerden korumayı, olumsuz çevresel etkileri kontrol altına almayı, enerji kaynaklarını verimli kullanmayı amaçlıyoruz.

  Bu amaca uygun şekilde;

·      Hedeflerimizin oluşturulmasında EYS politikamızın dikkate alınmasını, politika ve hedeflerimizin kuruluşumuz içinde duyurulmasını, anlaşılmasını, uygulanmasını, ilgili tarafların erişimine açık olmasını ve sürekliliğinin sağlanmasını,

·      Diler’in stratejik istikametini desteklemeyi,

·      Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,

·      Çevresel kirliliğin önlenmesini ve Diler’in bağlamı ile ilgili olarak doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı,

·      Faaliyetlerimizin, ürün ve hizmetlerimizin çevresel etkileri, mahiyeti ve ölçeği dahil olmak üzere Diler amaç ve bağlamına uygunluğunu,

·      Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, hammadde ve doğal kaynakları etkin ve verimli kullanmayı, sera gazı etkisini, taşıma etkisini ve enerji tüketimini azaltmayı,

·      Enerji verimliliğini arttırmaya yönelik faaliyet ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde gerekli bilgi ve kaynakların sağlanacağını,

·      Sağlık, güvenlik ve çevre konularında komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak işbirliklerini artırmayı,

·   Kalite - Çevre - İş Sağlığı ve Güvenliği, Enerji verimliliği performansını artırmak için yönetim sistemlerimizi ve Nükleer Güvenlik Kültürümüzü sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda yaşam döngüsünü ve tüm süreçlerimizdeki verimliliği uluslararası düzeyde rekabet        edebilecek seviyeye yükseltmeyi,

·      Sürdürülebilir kaynak kullanımı, iklim değişikliğinin azaltılması, ekosistem ve biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik tedbirler almayı,

·      Çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımızın Kalite - Çevre - İş Sağlığı ve Güvenliği, Enerji verimliliği sorumluluklarını fark edebilmeleri için etkin iletişim düzenini sağlamayı,

·      Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,

·      Risk ve fırsatları anlamak ve kontrol etmek (kontrol hiyerarşisine göre) için paydaşlarla sıkı bağlar kurmayı, bunların beklentilerini ve yerel ekonomiye etkilerini göz önünde bulundurmayı,

·      Yerel Toplum ve diğer Paydaşlarımızda sorumluluk bilincini geliştirmeyi, Sosyal, Ekonomik ihtiyaçlarını ve İnsani haklarını karşılamayı, etik iş kurallarına uymayı, (ILO’ya ve ETI temel şart ve koşullarına uyum çerçevesinde)

·      Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı, bunlardaki farkındalığı artırarak Kalite - Çevre – İş Sağlığı ve Güvenliği standartları, Enerji verimliliği, Sürdürülebilirlik ve Nükleer Güvenlik Kültürü gerekliliklerini tüm paydaşlarımızın katılımı ile uygulamayı,

·      Sorumlu tedarik ilkeleri çerçevesinde hareket etmeyi, Ürün ve Hizmet tedariğinde Enerji verimliliğini dikkate almayı

            taahhüt ederiz.

     İbrahim PEKTAŞ

 

 

SATIŞ PROFİLİMİZ

 

ÇEVRE

DİLER DEMİR ÇELİK END. VE TİC. A.Ş. sürdürülebilir bir çevre politikasını benimseyen, bu hususta gerekli yeni teknolojileri takip eden ve kendi bünyesine yatırımlarını yapan, aldığı kalite belgeleriyle bunları destekleyen bir yapı ile üretimlerine devam etmektedir.

Tesislerin üretimleri, onarımları, bakımları vb. sırasında ortaya çıkan ve çıkabilecek her türlü katı, sıvı ve gaz atıkların, yasal yükümlülükler çerçevesinde, geri kazanımı öncelikli olmak üzere bertarafını, geri dönüşümünü sağlamaktadır.

Çevrenin sürdürülebilir yapısını korumak adına, DİLER DEMİR ÇELİK END. VE TİC. A.Ş. yatırımlarını gerçekleştirmektedir. Hava emisyonun kontrolü için yaptırılan yanma odasının mevcudiyeti, CO ve TOC gibi gazların yakılması ve artan enerji ile hurdaların ısıtılması doğalgaz kullanımını azaltmaktadır. Yakılan gazlar ile gazların emisyon miktarının azaltılması sağlanmaktadır. Ayrıca su soğutmalı hat ile, dioksin-furan gazlarının emisyonunun önüne geçilebilmektedir. Çelikhanelerden gelen emisyonun, bacadan verilmeden önce filtrelerden geçirilmesi ile toz salınımını minimum seviyelere çekilebilmektedir.

Filtrelerde tutulan tozlar, anlaşmalı geri kazanım firmalarınca değerlendirilmektedir. Baca tozu içerisindeki yüksek konsantrasyondaki çinko ayrıştırılarak, tekrar kullanımı sağlanmaktadır.

Çelikhane bacalarında Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi kuruludur. Sistem üzerinden alınan anlık veriler Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Çevre İl Müdürlüğü ile online olarak paylaşılmaktadır.

Çelikhanede oluşan cüruf atığı için kurulu bulunan geri kazanım ve depolama tesisi ile muhtelif ebatlarda ayrımı sağlanmaktadır. İçeriğinde fazla bulunan çelik ayrıştırılması sağlanarak, tekrar ergitilebilmektedir. Geri kazanımı sağlanan cüruf, çeşitli sektörlerde (inşaat, çimento, yol yapımı vb.) kullanılarak, geri dönüşüme katkı sağlamaktadır. Bu çerçevede, “Yapay Cüruf Agregası” için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yan ürün belgesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’den Türk standartlarına uygunluk belgesi ve yol yapımı, beton agregaları ve inşaat mühendisliği işlerinde kullanımı için gerekli CE belgeleri alınarak cüruf atıklarının yeniden kullanılması ve geri kazanımının sağlanarak ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.

 

Yeşil üretimimizin bir kanıtı olarak, EPD raporları hazırlanmaktadır. Dünya için en hassas konulardan biri olan sera gazı etkisi, bizim için de çok önem arz etmektedir. Hammaddenin taşınmasında itibaren tüm kademeleri dikkate alarak, üretimin sera gazına etkisi ve değerlendirmesi yapılabilmektedir. DİLER DEMİR ÇELİK END. VE TİC. A.Ş.’ye ait EPD raporu için tıklayınız.

 

 

Ark ocağı ve pota ocağı üretimleri esnasında oluşan curuf atığı geri dönüşüm potansiyeli yüksek olan bir atıktır. Tesislerimizde oluşan curuf atıkları, metalinden ayrıldıktan sonra, ebatlandırılarak çimento, beton, dolgu malzemesi gibi proses ve işlemlerde değerlendirilmek üzere gönderimi sağlanmaktadır.

Prosesten kaynaklı, çelikhane ve haddehane bölümlerinde oluşan tufal atığı, atık yönetimi açısından önemli yer tutmaktadır. Yurt içindeki yüksek fırın sahibi demir çelik tesisleri, beyaz eşya üreticilerinin kullanmakta ve bunun yanında yurt dışına ihraç edilerek geri kazanılmaktadır.

Toz tutma sistemlerimizde tutulan baca tozu, içeriğinde bulunan yüksek çinko oranından kaynaklı, geri kazanım proseslerine gönderilmektedir.

Bunların dışında her proseste oluşabilecek, kimyasal bulaşmış (kontamine) atık, ömrünü tamamlamış lastik, atık yağ, ambalaj atıkları, elektronik atık, tıbbi atık çıkışları olmaktadır. Atık türüne göre lisanslı firmalara gönderilerek mümkünse geri kazanımı, diğer durumlarda bertarafı gerçekleştirilmektedir.

 

Çelikhane ve haddehane hatları boyunca soğutma suyu bolca kullanılmaktadır. Kapalı sistem olarak kullanılan su, soğutma kuleleri yardımı ile soğutulmakta, çökeltim işleminden sonra tekrar kullanımı sağlanmaktadır. İşlem sırasında buharlaşmanın çok fazla olmasından dolayı takviye suya sürekli ihtiyaç vardır.

 

 

Deniz suyu arıtım tesisinde yeni ve yüksek çevre teknolojileri ile dizayn edilmiş membran filtreleri kullanılmaktadır. Tesis içinde kullanılan yüksek miktarlardaki suyun, şebeke hatlarından çekilmesinin önüne geçmeyi sağlamaktadır.

 

 

Banyo, mutfak gibi evsel ihtiyaçtan doğan sular Dilovası Organize Sanayi Bölgesi atık su arıtma tesisine gönderilmek üzere, OSB atıksu hatlarına deşarj edilmektedir.

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

DİLER DEMİR ÇELİK END. VE TİC. A.Ş’olarak bütünsel sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı çerçevesinde, ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarıyla daha yaşanılabilir bir çevre ve bu çevrenin sonraki nesillere aktarımı için;

·         Kirliliğin önlenmesini ve doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı,

·         Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, hammadde ve doğal kaynakları etkin ve verimli kullanmayı, sera gazı etkisini, taşıma etkisini ve enerji tüketimini azaltmayı,

·         Kalite - Çevre - İş Sağlığı ve Güvenliği performansını artırmak için yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda yaşam döngüsünü ve tüm süreçlerimizdeki verimliliği uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmeyi,

·         Sürdürülebilir kaynak kullanımı, iklim değişikliğinin azaltılması, ekosistem ve biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik tedbirler almayı hedeflemekteyiz.

 

 

 

PAYDAŞLARIMIZ

 

Diler Demir Çelik A.Ş olarak etkileşimde bulunduğumuz başlıca paydaşlarımız:

 

 

 

http://www.dilerhld.com/59_tr_files/image012.png

 

 

 


PAYDAŞLARIMIZ GÖZÜNDE STRATEJİK KONULARIMIZ

http://www.dilerhld.com/diler2_files/image004.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önemlilik Testi ile Belirlenen Konu ve Sorunların Mukayesesi:  

 

 

 

 DİLER Olgunluk Matrisi (Maturity Matrix)   tıklayınız.

 

 

 

 

 

DİLER DEMİR ÇELİK STRATEJİK ÖNCELİK MATRİSİ 

Paydaşlarla ilişki yönteminin, sıklığının ve ilişkiden sorumlu birimin belirlenmesi:

Paydaşlar

Paydaşlarla iletişim faaliyetleri

Sıklığı

Sorumlu

Çalışanlar

• İntranet, Duyuru ve yayınlar,

• Seminer ve Eğitim programları,

• Kayba ramak kaldı (ucuz atlatma) raporları

• Sosyal aktiviteler, Paydaş Anketi,1:1 Görüşmeler

• Paydaş Anketi yılda bir

• Diğerleri gerektiğinde

• Genel İdare Müdürlüğü

 

Müşteriler

• Dış Ticaret toplantıları

• Müşteri memnuniyeti anketi

• Yerinde ziyaretler, Sosyal aktiviteler, Paydaş Anketi

• 1:1 Görüşmeler

• Paydaş Anketi yılda bir

• Müşteri memnuniyeti anketi yılda bir

• Diğerleri gerektiğinde

 

• Satış birimleri (Dış ticaret ve iç piyasa)

Hissedarlar

• Yıllık performans raporları

• Saha ziyaretleri,1:1 toplantılar ve görüşmeler

• Yıllık performans raporları yılda bir 

• Diğerleri gerektiğinde

• Fabrika Müdürlüğü

Tedarikçiler

• Yıllık Tedarikçi değerlendirme, Yerinde ziyaretler

• Sosyal aktiviteler, Paydaş Anketi,1:1 Görüşmeler

• Paydaş Anketi yılda bir

• Yıllık Tedarikçi değerlendirme yılda bir

• Diğerleri gerektiğinde

•Satınalma ve Genel İdare Müdürlüğü

 

Taşeronlar

• Yerinde ziyaretler, Sosyal aktiviteler

• Paydaş Anketi,1:1 Görüşmeler

• Paydaş Anketi yılda bir

• Diğerleri gerektiğinde

•Satınalma ve Genel İdare Müdürlüğü

 

Yerel toplum ve Komşu kuruluşlar

• Diler web sitesi, Medya, Fabrika Ziyaretleri

• Paydaş Anketi,1:1 Görüşmeler, Sosyal aktiviteler

• Paydaş Anketi yılda bir

• Diğerleri gerektiğinde

• Fabrika Müdürlüğü ve

 

 Genel İdare Müdürlüğü

 

 

Kamu Kuruluşları

• Sosyal aktiviteler,1:1 Resmi diyaloglar

• Kanun, Yasa ve yönetmelikler

• Gerektiğinde

• Çevre&İSG Müdürlüğü

 

• Genel İdare Müdürlüğü

STK

• Sosyal aktiviteler, Toplu iş sözleşmesi

• 1:1 Görüşmeler, Bültenler, İstatistikler

• Paydaş Anketi

• Paydaş Anketi yılda bir

• Toplu iş sözleşmesi üç yılda bir

• Diğerleri gerektiğinde

• Genel İdare Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAKAMLARLA DİLER DEMİR ÇELİK SAN. VE TURİZM TİC A.Ş.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANS:

 

 

Hammadde Tedariki

 

 

 

 

 

 

 

 

RAKAMLARLA DİLER DEMİR ÇELİK SAN. VE TURİZM TİC A.Ş.

EKONOMİK PERFORMANS:

 

 

 

 

SOSYAL PERFORMANS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dilerhld.com/59_tr_files/image015.jpg 

Diler Öneri Sistemi (DÖSİS), 2008 yılında yüksek verimlilik ve performans düzeyine ulaşmak için çalışanların sahip olduğu tecrübe birikimini kullanmalarını ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarını sağlamak amacıyla devreye alınmıştır.

DÖSİS’te değerlendirilen öneri konuları aşağıdaki gibidir,

Ø  Üretim artışı

Ø  Kalite iyileştirme

Ø  Malzeme ve zamandan tasarruf

Ø  Enerji tasarrufu

Ø  Çalışma metodu iyileştirme

Ø  Maliyet düşürme

Ø  İş akışının iyileştirilmesi

Ø  Süreçler arası iletişim

Ø  Stok azaltma vb.

 

Çalışanlar, fikirlerini sahada muhtelif yerlerde bulunan öneri formları aracılığıyla ya da DÖSİS programı yardımıyla bildirebilmektedir.

Verilen öneriler haftalık olarak toplandıktan sonra Öneri Değerlendirme Kurulu'na sunulmaktadır. Kurul Başkanı, Öneri Değerlendirme Kurulu'nun öneri ile ilgili görüşlerini dikkate alarak öneriyi ilgili bölüme yönlendirmektedir. İlgili birim yöneticisi bir uygulama görevlisi atayarak önerinin hayata geçirilmesini sağlamaktadır. Öneri uygulandıktan sonra getirisi hesaplanarak, öneri veren kişi ödüllendirilmektedir. 2022 yılında 80 adet iyileştirme çalışması yapılmıştır.

 

http://www.dilerhld.com/59_tr_files/image016.jpg